Kliknij tutaj aby pobrać w pliku PDF
 

Uchwała nr 116/18

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Mazowieckie w Płocku”

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000), w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720) — uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Mazowieckie w Płocku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc statut Muzeum Mazowieckiego w Płocku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały nr 22/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Mazowieckie w Płocku” oraz umowy dotyczącej utworzenia  Muzeum żydów Mazowieckich” jako oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz jego współfinansowania przez Województwa Mazowieckie, Gminę Miasto Płock i Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Tomasz Kucharski

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą  Muzeum Mazowieckie w Płocku” związany jest z utworzeniem dwóch nowych oddziałów, wchodzących w skład tego muzeum, tj.: Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej oraz Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. Załączony projekt statutu, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, został uzgodniony z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik do uchwały nr 116/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r.

Statut

Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Rozdział  1

Nazwa, teren działania, siedziba

§ I.

Muzeum Mazowieckie w Płocku, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

 1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720);

2)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105);

3) aktu przejęcia z dnia 18 grudnia 1949 r. Muzeum Mazowsza Płockiego, działającego od 1821 r., własność Towarzystwa Naukowego Płockiego, na rzecz Ministerstwa Kultury i Sztuki;

4) niniejszego Statutu.

§2.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr 13/99.

§3.

Siedzibą Muzeum jest miasto Płock, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§4.

1 . Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

2. Muzeum posiada osobowość prawną.

3. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

4. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§5.

Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzec Polskiej oraz nazwą w otoku „Muzeum Mazowieckie w Płocku".

Rozdział 2

Zakres działania

§6.

1.            Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje dobra kultury narodowej, w szczególności w obszarze:

1)            sztuki, głównie secesyjnej oraz art. déco, w zakresie malarstwa, grafiki, rzeźby, rzemiosła artystycznego (biżuterii, mebli, metalu, ceramiki, szkła, tkaniny, ubiorów i akcesoriów mody);

2)            archeologii - ceramiki, militariów, biżuterii, rzemiosła, myślistwa, zbieractwa; 3) etnografii - rzeźby, malarstwa, stroju, ceramiki, plecionki, mebli, kowalstwa, wycinanki, plastyki, obrzędowości, narzędzi;

4)            historii i sztuki regionu płockiego - fotografii, kartografii, archiwaliów, pocztówek, militariów, odznaczeń, sfragistyki, falerystyki, weksyliów, malarstwa, grafiki, rzeźby, rzemiosła;

5)            numizmatyki - monet, plakiet, medali, medalionów, banknotów, pieniędzy zastępczych, papierów wartościowych, w tym secesyjnych, art. déco i płociana;

6)            historii i kultury žydów mazowieckich, w tym w szczególności przedmiotów kultu religijnego, mebli, obrazów, grafik, fotografii, tkanin, rzemiosła artystycznego (w ramach działalności oddziału - Muzeum žydów Mazowieckich);

7)            historii i kultury Ziemi Wyszogrodzkiej, w tym archeologii, etnografii, dziejów

 žydów (w ramach działalności oddziału - Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej);

8)            historii i kultury mieszkańców w pasie ziem nadwiślańskich na odcinku mazowieckim (w ramach działalności oddziału — Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiaczeminie Polskim);

9)            przyrody i geologii w zakresie tradycji Muzeum w Płocku;

10) innych obiektów i materiałów dokumentacyjnych z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum.

2. Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, umożliwia kontakt ze zgromadzonymi zbiorami.

§7.

Muzeum realizuje zadania, o których mowa w S 6, w szczególności przez:

1 ) gromadzenie zabytków;

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;

6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej;

8) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

9) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

10) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

11 ) prowadzenie działalności wydawniczej.

§8.

W skład Muzeum wchodzą oddziały:

1)            Muzeum Zydów Mazowieckich;

2)            Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej;

3)            Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

§9.

W realizacji zadań statutowych Muzeum może współpracować z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 10.

1 . Organem Zarządzającym Muzeum jest Dyrektor Muzeum, zwany dalej „Dyrektorem”.

2.            Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

3.            Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§11.

1 . Dyrektor organizuje pracę Muzeum i odpowiada za całokształt jego działalności.

2. Do zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Muzeum;

2) podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie;

3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Muzeum;

4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;

5) wydawanie zarządzeń;

6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników

Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;

7) przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

§ 12.

Dyrektor, zarządza Muzeum przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora, powołanych i odwoływanych przez niego, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego

§ 13.

1 . Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

2.            Tryb powoływania Rady Muzeum, czas trwania jej kadencji, a także zakres jej działalności określa ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

3.            Rada Muzeum liczy 10 członków.

4.            Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 14.

1 . Dyrektor może tworzyć z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników - kolegia doradcze.

2.            Kolegium może mieć charakter stały - wówczas kadencja jego członków trwa 2 lata lub  może być utworzone dla realizacji konkretnego zadania - wówczas okres jego działania wyznacza termin wykonania zadania.

3.            W skład kolegium mogą wchodzić doświadczeni pracownicy Muzeum oraz osoby spoza Muzeum, w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu kolegium.

4.            Liczba członków kolegium nie może przekroczyć 10 osób.

5.            Kolegium wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego a także w miarę potrzeby sekretarza kolegium, który prowadzi dokumentację oraz obsługę kancelaryjno-biurową.

6.            Posiedzenia kolegium zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy, z inicjatywy połowy składu członków kolegium lub na wniosek dyrektora Muzeum.

7.            Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

8.            Opinie są przyjmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50% członków kolegium, w głosowaniu jawnym.

§ 15.

Dyrektor, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa

Mazowieckiego oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, nadaje Muzeum regulamin organizacyjny, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Muzeum, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum, zadania kierujących komórkami organizacyjnymi Muzeum, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Muzeum, zasady zastępowania osoby kierującej Muzeum w czasie jej nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Muzeum.

§ 16.

1 . Zarząd Województwa Mazowieckiego może powierzyć zarządzanie Muzeum Zarządcy, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do wyboru Zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).

2. W przypadku powierzenia zarządzania Muzeum Zarządcy, wykonuje on odpowiednio  uprawnienia i czynności przewidziane dla Dyrektora, o których mowa w § 10 ust, § 11, § 14 ust. 1, § 15, § 17 ust. 2 i 5 i § 18 ust. 1 i 2.

Rozdział 4

Źródła finansowania

§ 17.

1 . Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2.            Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa

Mazowieckiego. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000).

3.            Działalność Muzeum finansowana jest w szczególności z:

1)            dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego lub budżetu państwa;

2)            wpływów z realizacji zadań, o których mowa w S 6 ust. 1;

3)            wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

4)            wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

5)            środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;

6)            wpływów z prowadzonej przez Muzeum dodatkowej działalności, o której mowa w S 21 ;

7)            kredytów i pożyczek po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.

4.            Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji:

1)            podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2)            celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

5.            Dyrektor jest zobowiązany do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, o których mowa w ust. 3 pkt 5.

§ 18.

1 . Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2.            Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3.            Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w S 2, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 19.

Organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

§ 20.

1 . Muzeum może prowadzić, jako dodatkową działalność inną niż działalność kulturalna, w zakresie zbieżnym z jego zadaniami statutowymi, polegającą na:

1)            sprzedaży pamiątek, publikacji oraz innych wydawnictw;

2)            organizowaniu imprez kulturalnych;

3)            działalności instruktażowo - metodycznej;

4)            prowadzeniu na terenie Muzeum małej gastronomii; 5) wynajmie pomieszczeń.

2. Środki finansowe uzyskane z dodatkowej działalności, o której mowa w ust. 1, wykorzystywane są wyłącznie na realizację zadań statutowych Muzeum.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 21.

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Sejmik Województwa

Mazowieckiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 22.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-04 13:21:46
  • Liczba odsłon: 3038
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 517044]

przewiń do góry