Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim”

 

Muzeum Mazowieckie w Płocku

- w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r, poz.1146 z późniejszymi zmianami).

ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim” , planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2010, Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”, typ projektów: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”

Celem bezpośrednim projektu i jednocześnie celem partnerstwa jest rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiaczeminie Polskim wraz z modernizacją, adaptacją i dostosowaniem obiektu do nowych funkcji oraz rozszerzeniem oferty kulturalno – edukacyjnej.

Zakres działań projektowych będzie obejmował: roboty budowlane, remontowo – modernizacyjne, nadzór inwestorski i konserwatorski, przygotowanie oferty kulturalno - edukacyjnej , działania informacyjno-promocyjne.

Zadania partnerów:

- zapewnienie Liderowi Projektu wsparcia w zakresie opracowania oraz realizacji oferty kulturalno – edukacyjnej,

- współpraca w zakresie działalności promocyjnej projektu,

- upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i materialnego Muzeum Mazowieckiego w Płocku

- wykorzystywanie w celach promocyjnych zmodernizowanej infrastruktury,

- współpraca w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej,

- współpraca w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Partnerstwo ma charakter niefinansowy.

Koszty zaproponowanych działań promocyjnych, kulturalnych, edukacyjnych ponosi partner.

Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zawierającą udokumentowane doświadczenie w:

- realizacji działalności kulturalnej i edukacyjnej,

- upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i materialnego.

- działalności w sektorze kreatywnym lub współpracy z tym sektorem.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

 2. Statut.

 3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.

 4. Charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, zasobów kadrowych, możliwości techniczno-organizacyjnych, doświadczenia w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej, a także w sektorze kreatywnym lub współpracy z tym sektorem.

 5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Przy wyborze oferty partnera oceniane będą m.in.:

- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,

- doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze,

- propozycja działań promocyjnych, kulturalnych, edukacyjnych planowanych do realizacji przez partnera (na koszt partnera),

- oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),

Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn: „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim” należy składać w terminie do 14 czerwca 2016 do godz. 10:00. (decyduje data wpływu dokumentów) w Muzeum Mazowieckim w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock – sekretariat, piętro IV pok. 412.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się 14 czerwca 2016 r. o godz. 11:00.

Po rozstrzygnięciu naboru Muzeum Mazowieckie w Płocku poda do publicznej wiadomości informację o wynikach naboru, stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

Muzeum Mazowieckie w Płocku zastrzega sobie możliwość:

- wyboru więcej niż 1 partnera do wspólnej realizacji projektu,

- wypowiedzenia partnerstwa,

- negocjowania zadań poszczególnych partnerów,

- unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Załącznikiem do ogłoszenia jest karta oceny dostępna na stronie internetowej

http://muzeumplock.bip.org.pl/pliki/muzeumplock/karta-oceny.pdf

Osoba do kontaktu: Magdalena Lica-Kaczan tel. 24 /262 25 95

Ogłoszenie do pobrania w formacie PDF

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukowski Dariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-30 20:34:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukowski Dariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-30 20:41:58
 • Liczba odsłon: 1594
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 517036]

przewiń do góry