Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku obręb 8 – Śródmieście dz. gruntu nr 798, 799, 796/2”

Muzeum Mazowieckie w Płocku

- w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku   o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020   (Dz. U. z 2014r, poz.1146 z późniejszymi zmianami).

ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku obręb 8 – Śródmieście dz. gruntu nr 798, 799, 796/2”

planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 , Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”, typ projektów: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”

Celem bezpośrednim projektu i jednocześnie celem partnerstwa jest powiększenie Muzeum Mazowieckiego w Płocku o nowe ekspozycje stałe stylu art déco wraz   z odbudową budynku z zachowaniem zabytkowej elewacji oraz adaptacją i dostosowaniem obiektu do nowych funkcji i rozszerzeniem oferty kulturalno–edukacyjnej.

Zakres działań projektowych będzie obejmował : roboty budowlane, remontowo-modernizacyjne, nadzór inwestorski i konserwatorski, przygotowanie oferty kulturalno-edukacyjnej , działania informacyjno-promocyjne.

Zadania partnerów:

- zapewnienie Liderowi Projektu wsparcia w zakresie opracowania oraz realizacji oferty kulturalno–edukacyjnej,

- współpraca w zakresie działalności promocyjnej projektu,

- upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i materialnego Muzeum Mazowieckiego w Płocku,

- wykorzystywanie w celach promocyjnych zmodernizowanej infrastruktury,

- współpraca w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej,

- współpraca w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Partnerstwo ma charakter niefinansowy.

Koszty zaproponowanych działań promocyjnych, kulturalnych, edukacyjnych ponosi partner.

Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zawierającą udokumentowane doświadczenie w:

- realizacji działalności kulturalnej i edukacyjnej,

- upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i materialnego,

- działalności w sektorze kreatywnym lub współpracy z tym sektorem.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1.         Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2.         Statut.

3.         Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno–prawnych, ani wobec innych podmiotów.

4.         Charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, zasobów kadrowych, możliwości techniczno-organizacyjnych, doświadczenia w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej, a także w sektorze kreatywnym lub współpracy z tym sektorem.

5.         Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Przy wyborze oferty partnera oceniane będą m.in.:

- z godność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,

- doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze,

- propozycja działań promocyjnych, kulturalnych, edukacyjnych planowanych do realizacji przez partnera (na koszt partnera),

- oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),

Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku obręb 8 – Śródmieście dz. gruntu nr 798, 799, 796/2”

  należy składać w terminie do 23 czerwca 2016 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu dokumentów) w Muzeum Mazowieckim w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock – sekretariat, piętro IV pok. 412.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się do 23 czerwca 2016 r. o godz. 11.00

Po rozstrzygnięciu naboru Muzeum Mazowieckie w Płocku poda do publicznej wiadomości informację o wynikach naboru, stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

Muzeum Mazowieckie w Płocku zastrzega sobie możliwość:

- wyboru więcej niż jednego partnera do wspólnej realizacji projektu,

- wypowiedzenia partnerstwa,

- negocjowania zadań poszczególnych partnerów,

- unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Załącznikiem do ogłoszenia jest karta oceny dostępna na stronie internetowej

http://muzeumplock.bip.org.pl/pliki/muzeumplock/karta-oceny2.pdf

Osoba do kontaktu: Mariusz Kasprzak tel. 24 /364 70 74

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukowski Dariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-31 21:40:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukowski Dariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-31 21:54:58
  • Liczba odsłon: 2014
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 517049]

przewiń do góry