Kliknij tutaj aby pobrać w pliku PDF
Uchwała Nr 22/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury
pn. „Muzeum Mazowieckie w Płocku" oraz umowy dotyczącej utworzenia
„Muzeum Żydów Mazowieckich" jako oddziału Muzeum Mazowieckiego
w Płocku oraz jego współfinansowania przez Województwo Mazowieckie,
Gminę Miasto Płock i Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U z 2012 r. poz. 987) - uchwala się, co następuje:

§ 1

Statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Mazowieckie w Płocku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały.


§2.

Z dniem wejścia w życie statutu, o którym mowa w § 1, traci moc statut Muzeum Mazowieckiego w Płocku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały Nr 185/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie nowego brzmienia statutu Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
 

§3.

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dotyczącej utworzenia „Muzeum Żydów Mazowieckich" jako oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz jego współfinansowania przez Województwo Mazowieckie, Gminę Miasto Płock i Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku.
 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.


§5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski_____________________________________________________________________________________


 
Załącznik do uchwały Nr 22/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 lutego 2013 roku


Statut

Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 

ROZDZIAŁ I
 

Nazwa, teren działania, siedziba
 

§1
 

Muzeum Mazowieckie w Płocku, zwane dalej „Muzeum", działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 406);
3) aktu przejęcia z dnia 18 grudnia 1949 r. Muzeum Mazowsza Płockiego, działającego od 1821 r.,
stanowiącego własność Towarzystwa Naukowego Płockiego, na rzecz Ministerstwa Kultury
i Sztuki;
4) niniejszego Statutu.
 

§2.
 
Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr 13/99.
 

§3.
 
Siedzibą Muzeum jest miasto Płock, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej
i zagranica.
 

§4.
 

1. Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2. Muzeum posiada osobowość prawną.
3. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.
4. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
 

§5.
 

Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej
oraz nazwą w otoku „Muzeum Mazowieckie w Płocku".

 

ROZDZIAŁ II
 

Zakres działania

§6.
 

1. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, opracowuje dobra kultury narodowej,
w szczególności w zakresie:
1) obiektów sztuki secesyjnej i innych kierunków z niej się wywodzących, w tym: malarstwa,
grafiki, rzeźby, rzemiosła artystycznego (biżuterii, mebli, metalu, ceramiki, szkła, tkaniny,
ubiorów i akcesoriów mody);
2) archeologii - ceramiki, militariów, biżuterii, rzemiosła, myślistwa, zbieractwa,
3) etnografii - rzeźby, malarstwa, stroju, ceramiki, plecionki, mebli, kowalstwa, wycinanki,
plastyki, obrzędowości, narzędzi;
4) historii i sztuki regionu płockiego - fotografii, kartografii, archiwaliów, pocztówek, militariów,
odznaczeń, sfragistyki, falerystyki, weksyliów, malarstwa, grafiki, rzeźby, rzemiosła;
5) numizmatyki - monet, plakiet, medali, medalionów, banknotów, pieniędzy zastępczych,
papierów wartościowych;
6) obiektów związanych z historią i kulturą Żydów Mazowieckich - w ramach działalności
oddziału - Muzeum Żydów Mazowieckich, w tym w szczególności przedmiotów kultu
religijnego, mebli, obrazów, grafik, fotografii, tkanin, rzemiosła artystycznego;
7) innych obiektów i materiałów dokumentacyjnych z zakresu dyscyplin reprezentowanych
w Muzeum.
2. Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości
historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną,
umożliwia kontakt ze zgromadzonymi zbiorami.
 

§7.
 
Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 6, w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków;
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan
zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów
naukowych;
4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków
archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej
i przyrody;
5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;
6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej;
8) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
9) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
10) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych
informacji;
11) prowadzenie działalności wydawniczej.
 

§8.
 
W skład Muzeum wchodzi oddział - Muzeum Żydów Mazowieckich.
 

§9.
 
W realizacji zadań statutowych Muzeum może współpracować z polskimi i zagranicznymi muzeami,
administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury
mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.
 
ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§10.
 
1. Organem Zarządzającym Muzeum jest Dyrektor Muzeum, zwany dalej „Dyrektorem".
2. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.
3. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie
przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
 

§11.
 
1. Dyrektor organizuje pracę Muzeum i odpowiada za całokształt jego działalności.
2. Do zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności:
           1) kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną
                Muzeum;
           2) podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do
                funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie;
           3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Muzeum;
           4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
           5) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Muzeum;
           6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
                Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
           7) przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom
                planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.
 

§12.
 
Dyrektor, zarządza Muzeum przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora, powoływanych
i odwoływanych przez niego, za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 

§13.

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje Zarząd Województwa

Mazowieckiego.
2. Tryb powoływania Rady Muzeum, czas trwania jej kadencji, a także zakres jej działalności określa
ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
3. Rada Muzeum liczy 10 członków.
4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.
 

§14.
 
1. Dyrektor może tworzyć z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych
     w Muzeum muzealników - kolegia doradcze.
2. Kolegium może mieć charakter stały - wówczas kadencja jego członków trwa 2 lata lub może być
     utworzone dla realizacji konkretnego zadania - wówczas okres jego działania wyznacza termin
     wykonania zadania.
3. W skład kolegium mogą wchodzić doświadczeni pracownicy Muzeum oraz osoby spoza Muzeum,
     w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu kolegium.
4. Liczba członków kolegium nie może przekroczyć 10 osób.
5. Kolegium wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego
     a także w miarę potrzeby sekretarza kolegium, który prowadzi dokumentację oraz obsługę
     kancelaryjno-biurową.
6. Posiedzenia kolegium zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy, z inicjatywy
     połowy składu członków kolegium lub na wniosek dyrektora Muzeum.
7.Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania. 
8. Opinie są przyjmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50% członków
    kolegium, w głosowaniu jawnym.
 

§15.
 
Dyrektor, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz
opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, nadaje Muzeum
regulamin organizacyjny, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Muzeum, zadania
poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum, zadania kierujących komórkami organizacyjnymi
Muzeum, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej Muzeum, zasady zastępowania
osoby kierującej Muzeum w czasie jej nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów
i podpisywania pism w Muzeum.
 

§16.
 
1. Zarząd Województwa Mazowieckiego może powierzyć zarządzanie Muzeum Zarządcy, w trybie
     przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
     kulturalnej. Do wyboru Zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
     zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
2. W przypadku powierzenia zarządzania Muzeum Zarządcy, wykonuje on odpowiednio uprawnienia
     i czynności przewidziane dla Dyrektora, o których mowa w § 10 ust. 2, § 11,§ 14 ust. 1,§ 15,
     §17ust. 2i§19ust. 1.
 

ROZDZIAŁ IV
 

Źródła finansowania
 

§17.
 
1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25
     października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora
     z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
     Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
     o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.).
3. Działalność Muzeum finansowana jest w szczególności z :
         1) dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego lub budżetu
              państwa;
         2) wpływów z realizacji zadań, o których mowa w § 6;
         3) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
         4) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
         5) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych
              źródeł;
         6) wpływów z prowadzonej przez Muzeum dodatkowej działalności, o której mowa
              w § 2 1 .
4. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje Muzeum środki finansowe w formie
              dotacji:
         1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych
              zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
         2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
         3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
5. Dyrektor jest zobowiązany do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, o których
mowa w ust. 3 pkt 5.
 

§18.
 
Zaciągnięcie przez Muzeum kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania zgody Zarządu Województwa
Mazowieckiego.
 

§19.
 
1. Oświadczenia woli w imieniu Muzeum składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.
2. Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona, składa podpis na dokumencie dotyczącym
czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe.
 

§20.
 

Organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) jest Zarząd
Województwa Mazowieckiego.
§21.
 

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową działalność inną niż działalność kulturalna,
     w zakresie zbieżnym z jego zadaniami statutowymi, polegającą na
     1) sprzedaży pamiątek, publikacji oraz innych wydawnictw;
     2) organizowaniu imprez kulturalnych;
     3) działalności instruktażowo - metodycznej;
     4) prowadzeniu na terenie Muzeum małej gastronomii;
     5) wynajmie pomieszczeń.
2. Środki finansowe uzyskane z dodatkowej działalności, o której mowa w ust. 1,
wykorzystywane są wyłącznie na realizację zadań statutowych Muzeum.
 

ROZDZIAŁ V
 

Przepisy końcowe
 

§22.
 
Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Sejmik Województwa Mazowieckiego
na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 

§23.
 
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukowski Dariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-10 13:09:56
  • Liczba odsłon: 2540
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 490398]

przewiń do góry